NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 26 november 2018

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 26 november 2018, klockan 09:00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

I samband med sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress år 2019 att förrättas.

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 3. Revidering av samverkansavtal och reglemente för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg med Götene, Skara och Tidaholms kommuner


 4. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg


 5. Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg


 6. Revidering av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten


 7. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar


 8. Ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)


 9. Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen


 10. Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer


 11. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område


 12. Ändring av avgifter för Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpbadet


 13. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby


 14. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun


 15. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per juni 2018


 16. Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2018


 17. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)


 18. Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2018 och omfördelning av budgetram mellan barn- och utbildningsnämnden och centrala poster för år 2018


 19. Utökad låneram för år 2018


 20. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019


 21. Entledigande av Alice Andersson (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige


 22. Flerårsplan för åren 2019–2021 och budget för år 2019

Program
1 av 35
Publicerad
måndag 26 november 2018

Kommunfullmäktige 26 november 2018