NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 17 december 2018

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 17 december 2018, klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare
 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 3. Tjänstgöringsordning för ersättare under mandatperioden 2019–2022
 4. Val av kommunrevisionen
 5. Val av barn- och utbildningsnämnden
 6. Val av byggnadsnämnden
 7. Val av kompetens- och arbetslivsnämnden
 8. Val av kultur- och fritidsnämnden
 9. Val till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
 10. Val av socialnämnden
 11. Val av tekniska nämnden
 12. Val av valnämnden
 13. Val av krisledningsnämnden
 14. Val av överförmyndare
 15. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
 16. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet
 17. Val till Miljönämnden östra Skaraborg
 18. Val av revisor för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
 19. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten
 20. Val av revisor för kommunalförbundet Skaraborgsvatten
 21. Val till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige
 22. Val till styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg
 23. Val av ägarrepresentant till ägarsamråd för samordningsförbundet Östra Skaraborg
 24. Val till Delregionalt kollektivtrafikråd i Skaraborg
 25. Val av styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB
 26. Val av lekmannarevisor för Ekehagens Forntidsby AB
 27. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor
 28. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag
 29. Val av lekmannarevisor för Falbygdens Bredband AB
 30. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
 31. Val av styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB
 32. Val av lekmannarevisor för Falköpings Hyresbostäder AB
 33. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
 34. Val av styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
 35. Val av lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
 36. Val av styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB
 37. Val av lekmannarevisor för Hotellfastigheter i Falköping AB
 38. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor
 39. Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd
 40. Val av revisor för den ekonomiska föreningen Falköping Nu
 41. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Falköping Nu:s föreningsstämmor
 42. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor
 43. Val av revisor för den ideella föreningen Alphems Arboretum
 44. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 45. Val till styrelsen för Stenstorps Hembygds- och Fornminnesförening
 46. Val till styrelsen för stiftelsen Ekehagens Forntidsby
 47. Val av revisor för stiftelsen Ekehagens Forntidsby
 48. Val av styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
 49. Val av revisor för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
 50. Val av ombud vid årsmötet med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
 51. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond
 52. Val av nämnden för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
 53. Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
 54. Val av nämnden för stiftelsen Axel och John Ekmans understödsfond
 55. Val till styrelsen för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne
 56. Val till bestyrelsen för stiftelsen Hjortska donationskassan
 57. Val av nämnden för stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
 58. Val av revisor för stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
 59. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond
 60. Val av nämnden för stiftelsen Johan Malcom Blancks fond
 61. Val av styrelsen för stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond
 62. Val av borgerliga begravningsförrättare
 63. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
 64. Val av ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN
 65. Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden – förslag
 66. Val av ombud till rådsstämmor för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
 67. Val av ombud till föreningsstämmor med den ekonomiska föreningen Ätrans Vattenråd
 68. Återbesättande av uppdraget som ersättare i stiftelsen Falköpings Utsädesfond efter Bengt Kullander (C)
 69. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Program
1 av 6
Publicerad
måndag 17 december 2018