Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 27 april 2020

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Pingstkyrkan i Falköping måndag den 27 april 2020 klockan 17:00 för behandling av nedanstående ärenden.

1 Val av protokollsjusterare

2 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3 Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2019

4 Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2019

5 Falköpings kommuns årsredovisning för år 2019 (Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunens webbplats och på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning)

6 Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2019

7 Ombudgetering av investeringar från år 2019 till år 2020

8 Förändringar för budgetram för kapitalkostnader med mera år 2020

9 Entledigande av Pernilla Nordberg (C) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden.

10 Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 27 april 2020