NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Genomgång av ärendelistan

Kommunfullmäktige 29 november 2010

Dagens föredragningslista

Val av protokollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner,interpellationer och frågor.

Vision för biogasutvecklingen i Falköping

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

Entréavgift till Falbygdens museum

Avgifter för skol- och lägerverksamhet i Ekehagens Forntidsby

Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet

Kvartalsuppföljning september 2010

Budget år 2011 och flerårsplan 2012­2014

Entledigande av Mats Berglund (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

Entledigande av Angelica Ottosson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

Entledigande av Maria Ottosson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

Falköpings kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för mandatperioden

Program
1 av 15
Publicerad
måndag 28 november 2011