NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om anläggning för mottagning av frukt och bär

Kommunfullmäktige 31 januari 2011

Dagens föredragningslista

 • Anmälan om utseende av Roger B Hermansson (SD) till ledamot av kommunfullmäktige efter Maria Ottosson (SD)

  och Wiktor Wigh (SD) till ersättare efter

  Roger B Hermansson (SD)

 • Anmälan om utseende av Jimmy Gustavsson (SD) till ersättare

  i kommunfullmäktige efter Angelica Ottosson (SD)

 • Anmälan om utseende av Robert Eklund (V) till ersättare i

  kommunfullmäktige efter Mats Berglund (V)

 • Val av protokollsjusterare

 • Allmänhetens frågestund

 • Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

  om anläggning för mottagning av frukt och bär

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

  om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

 • Miljöpolicy för Falköpings kommun

 • Energi- och klimatstrategi 2011–2014 för Falköpings kommun

 • Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – rapport

 • Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och

  service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport

 • Avtal om gemensam räddningsnämnd för Falköpings och

  Tidaholms kommuner – revidering

 • Reglemente för Räddningsnämnden för Falköpings och

  Tidaholms kommuner – revidering

 • Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen

  om brandfarliga och explosiva varor –revidering

 • Taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva

  varor

 • Entledigande av Jenny Lisshammar (S) från uppdraget som

  ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt återbesättande

 • Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekehagens Forntidsby

 • Anhållan hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende

  av kommunfullmäktigeledamot efter Elisabeth Elf (S)

Program
4 av 15
Publicerad
fredag 25 mars 2016