NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Fråga från Hanna Wigh om jämlikhet för kvinnor

Kommunfullmäktige 28 februari 2011

Dagens föredragningslista

 • Mötets öppnande och upprop

 • Anmälan om utseende av Lisbeth Ek (S) till ledamot av kommunfullmäktige efter Elisabeth Elf (S) och Anette

  Gegerfelt (S) till ersättare efter Lisbeth Ek (S)

 • Val av protokollsjusterare

 • Revisionsrapporten ”Tillgänglighet i Falköpings kommun” – information av kommunrevisionens ordförande

  Stina Linnarsson

 • Medborgarundersökningen 2010 – information av kommun-direktören Christina Josefsson

  - rapporten finns tillgänglig på kommunledningsförvaltningen

 • Allmänhetens frågestund

 • Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 • Motion från Sverigedemokraterna om Skidcentret Mösseberg

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

 • Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om

  höjda anslag till fastighetsunderhåll

 • Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om

  krav på miljöledningssystem vid upphandling

 • Fråga från Inger Lilja (V) om kommunens gym

 • Motion från Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om

  att införa servicetjänster till dem som fyllt 80 år och äldre

 • Reglemente för kommunstyrelsen – revidering med anledning

  av inrättandet av ett integrationsutskott

 • Reglemente för valnämnden – revidering

 • Reglemente för socialnämnden – revidering

 • Reglemente för Kommunala Handikapprådet

 • Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

 • Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings

  kommun – revidering

 • Kommuninvest – ombud vid föreningsstämman år 2011

 • Inskränkning av kommunrevisors uppdrag

 • Återbesättande och Entledigande

Program
15 av 20
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 28 februari 2011