NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter revidering

Kommunfullmäktige 26 mars 2012

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Relationsvåld – gemensam handlingsplan – verksamhetsrapport

 5. Resepolicy för Falköpings kommun

 6. Motion från Miljöpartiets och Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupper om att utse en förtroendemannagrupp under hela mandatperioden

 7. Reglemente för socialnämnden – revidering

 8. Avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter

  enligt alkohollagen – revidering

 9. Kollektivtrafikrådet Skaraborg – revidering av

  bestämmelser

 10. Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalands-

  regionen

 11. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kultur-

  och fritidsnämnden efter Lennart Filipsson (S)

Program
9 av 11
Publicerad
fredag 25 mars 2016