NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information med Ingegerd Darius

Kommunfullmäktige 23 april 2012

Sändningen startar med genomgång av dagens ärendelistan med Ingegerd Darius

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011 samt fråga om ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet

 5. Falköpings kommuns årsredovisning 2011

  Årsredovisningen hålls tillgänglig på kommunlednings-

  förvaltningen

 6. Ekehagens Forntidsby AB– anhållan om ytterligare lån

 7. Handlingsprogram Skydd mot olyckor 2012–2015 – fastställande

 8. Taxa för upplåtelse av allmän plats – trottoarpratare m.m.

 9. Allmänna lokala ordningsföreskrifter – trottoarpratare m.m.

 10. Redovisning av obesvarade motioner

 11. Entledigande av Robert Eklund (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

 12. Entledigande av Torbjörn Hermansson (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekehagens Forntidsby

 13. Entledigande av Jennifer Krantz (S) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Program
1 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016