NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kvartalsuppföljning mars 2012

Kommunfullmäktige 28 maj 2012

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om Åsarpsskolans värmeanläggning

 5. Motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om att modernisera kommunfullmäktige med elektroniska handlingar

 6. Samordningsförbundet Falköping–Tidaholm – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011

 7. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011

 8. Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings kommun – antagande

 9. Kvartalsuppföljning mars 2012

 10. Återbesättande av uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekehagens Forntidsby

 11. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

 12. Entledigande av från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt återbesättande

Program
9 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016