NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om frukost och frukt i skolan

Kommunfullmäktige 18 juni 2012

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Svar på interpellation från Arild Svensgam (SD) om maten som serveras till de äldre i kommunen

 5. Svar på interpellation från Hanna Wigh (SD) om förekomsten av ritualslaktat kött i kommunens serveringar

 6. Motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om frukost och frukt i skolan

 7. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011

 8. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011

 9. Överlåtelse av mark till Falbygdens Energi AB inom Marjarps industriområde

 10. Överlåtelse av mark till Falbygdens Energi Nät AB inom Marjarps industriområde

 11. Genomförandeavtal för Södra Skogsägarnas etablering av virkesterminal på Marjarps industri-område, Friggeråker 25:8, och därtill kopplade kommunala investeringar

 12. Tillbyggnad på Ållebergsgymnasiet för fordons-programmet – finansiering

 13. Norra Vilske Fibernät – kommunal borgen

 14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter

  Jennifer Krantz (S)

 15. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Joakim Kävrestad (M)

 16. Entledigande av Rune Brissman (FP) från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden samt återbesättande

Program
6 av 11
Publicerad
fredag 25 mars 2016