NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 17 december 2012

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista av Ingegerd Darius.

Kultur-, föreningsledar- och idrotts-stipendierna samt miljöpriset delas

ut under detta möte.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om den kommunala städverksamheten

 5. Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012–2015

 6. Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

 7. Handlingsplan 2013–2018 för landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet

 8. Fiber Östra Falbygden – kommunal borgen

 9. Hotellfastigheter i Falköping AB – kommunal borgen

 10. Taxa för uthyrning av beachvolleybollhallen i Falköping

 11. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – delårsrapport per den 30 juni 2012

 12. Miljösamverkan östra Skaraborg – delårsrapport per den 31 augusti 2012

 13. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2013

 14. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
1 av 18
Publicerad
fredag 25 mars 2016