Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 29 april 2013

Sändningen startar 16.45 med en genomgång av dagens ärendelista.

Kommunfullmäktige börjar sen sitt möte klockan 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

  1. Val av protokollsjusterare

  2. Allmänhetens frågestund

  3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

  4. Interpellation från Hanna Wigh (SD) om ”Falköpings kommuns hemsida – en politisk propagandaplats?”

  5. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktige-grupp om inrättande av äldreombud

  6. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden – revi-dering

  7. Redovisning av obesvarade motioner

  8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt fråga om ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

  9. Falköpings kommuns årsredovisning 2012

  10. Ombudgeteringar från år 2012 till år 2013

Program
1 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016