Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktige 27 maj 2013

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista.

Kommunfullmäktige börjar sen sitt möte klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 2. Kommunrevisionens granskningsrapport om fastighetsunderhåll – information

 3. Måldiskussion om budget och flerårsplan

 4. Interpellation från Hanna Wigh (SD) om ”Falköpings

  kommuns hemsida – en politisk propagandaplats?”

 5. Motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp

  om att gynna byggandet av passivhus

 6. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp

  om instiftande av ett hälsopris

 7. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp

  om uppföljning av kvalitet i kommunal verksamhet

 8. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

  om anläggande av ett kolonilottsområde

 9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

 10. Flyttning av medel från socialnämndens investeringsbudget till driftsbudget

 11. Reglemente för byggnadsnämnden – revidering

 12. Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd

  och service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport

  fjärde kvartalet 2012

 13. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen

  – rapport fjärde kvartalet 2012

 14. Kvartalsuppföljning mars 2013

 15. Entledigande av Maryam Elhattab (MP) från uppdraget

  som ersättare i tekniska nämnden samt återbesättande

 16. Entledigande av Kjell Karlsson (S) från uppdraget som

  ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

 17. Entledigande av Kjell Karlsson (S) från uppdraget

  som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt

  återbesättande

Program
4 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016