Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 17 juni 2013

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista.

Kommunfullmäktige börjar sen sitt möte klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om sommarskola

 5. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om förbud mot maskering

  på kommunala inrättningar

 6. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om folkomröstning om flyktingmottagning i Falköpings kommun

 7. Avsiktsförklaring om medfinansiering för utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

 8. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012 samt fråga om ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

 9. Samordningsförbundet Falköping–Tidaholm – års-redovisning och revisionsberättelse för år 2012 samt fråga om ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

 10. Rätt till heltidsanställning

 11. Personalförsörjningsplan 2013–2014

 12. Återbesättande av uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Kjell Karlsson (S)

Program
2 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016