Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktige 27 januari 2014

Kommunfullmäktige börjar sitt möte, måndagen den 27 januari 2014 klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Före sammanträdet håller pastorsadjunkten Åsa Jockisch en kort andaktsstund med början klockan 18.30 och strax innan eller efter andaktsstunden så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Hot och våld mot politiker – information

 5. Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport januari–augusti 2013

  Dnr 2013/00431 042

  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 3/2014

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-29

  c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 15/2013

  d) Delårsrapport med verksamhetsberättelse

  e) Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2013-10-26

 6. Anslag till kommunrevisionen år 2014

  Dnr 2013/00426 007

  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 6/2014

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-12-09

 7. Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

  Dnr 2013/00497 133

  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 11/2014

  b) Integrationssamordnarens tjänsteutlåtande 2013-12-06 med bilagor

 8. Försäljningspris för småhusvillatomter på Vilhelmsro, etapp B5

  Dnr 2013/00500 253

  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 14/2014

  b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2013-11-27 med bilaga

 9. Översyn av organisation och ansvar för hantering av reservkraftsresurser

  Dnr 2013/00523 370

  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 16/2014

  b) Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2013-12-16

 10. Arbetsmiljöpolicy för Falköpings kommun

  Dnr 2013/00463 020

  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 19/2014

  b) Personalutskottet § 28/2013

  c) Personalchefens tjänsteutlåtande 2013-11-11

  d) Arbetsmiljöpolicy

Program
5 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016