Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 24 juni 2024

Ärendelistan

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2023

4. Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2024

5. Planprogram för Marjarps logistikområde

6. Byggstart för Vartoftaskolan och Gudhemsskolan

7. Arrendeavtal med Falköpings Flygplats Förening för del av fastigheten Tåstorp 6:2 (Flygplatsen)

8. Ändring av bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun

9. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anders Stålhand (MP)

10. Återbesättande av uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Åsa Lidén (MP)

11. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborg tingsrätt efter Marita Ljus (SD)

12. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2024

Göran Helmersson

Program
1 av 9
Publicerad
måndag 24 juni 2024