Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 29 april 2019, klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare
 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 3. Besvarande av motion från Anna-Brita Fransson (L) om att kommunen ska verka för fortsatt tillgång till varmvattenbassängen på sjukhuset
 4. Besvarande av motion från Anna-Brita Fransson (L) om att kommunen tillsätter ett äldreombud i Falköpings kommun
 5. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2018
 6. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2018
 7. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2018
 8. Ombudgetering av investeringar från år 2018 till år 2019
 9. Budgetramförändring för drift och investeringsbudget år 2019
 10. Skaraborgs kommunalförbunds arbetssätt och organisation
 11. Ändring av Skaraborgs kommunalförbunds förbundsordning
 12. Uppsägning av avtal om konsumentrådgivning med Råd och Rön
 13. Utökad finansiering av investering i rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön
 14. Redovisning av obesvarade motioner april 2019
 15. Entledigande av Ingvor Arnoldsson (S) från uppdraget som ledamot i Falköpings Hyresbostäder AB
 16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
1 av 14
Publicerad
tisdag 30 april 2019