Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 30 september 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 30 september 2019, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Budgetramförändring för informationssäkerhetsarbetet

 4. Förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

 5. Markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2

 6. Ändring av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs förbundsordning gällande arvode till vice ordförande

 7. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020

 8. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor

 9. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag

 10. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

 11. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor

 12. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor

 13. Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd och bolagsstämmor

 14. Val av ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor

 15. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Coompanion Skaraborgs föreningsstämmor

 16. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kulturs föreningsstämmor

 17. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor

 18. Val till styrelsen för den ideella föreningen Europakorridoren

 19. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

 20. Val av ombud vid årsmöten med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum

 21. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond

 22. Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

 23. Val av nämnden för stiftelsen Falköpings Utsädesfond

 24. Val av nämnden för stiftelsen Joh. Halléns understöds-fond för behövande köpmän i Falköpings stad

 25. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

 26. Val av styrelsen för stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond

 27. Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt

 28. Val av ombud vid årsmöten med Sweden Emilia Romagna Network, SERN

 29. Nyval av tekniska nämndens presidium

 30. Val till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion

 31. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Jan Erikson (KD)
 32. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Pernilla Nordberg (C)

 33. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Hassan Hussein (S)

 34. Entledigande av Niclas Fällström (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen

 35. Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i förbunds-direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

 36. Entledigande av Jens Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 37. Entledigande av Dan Gabrielsson (S) från uppdragen som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden

 38. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
1 av 13
Publicerad
måndag 30 september 2019