NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Kommunfullmäktige 30 januari 2012

Inger Lilja föredrar motionen om Falköping bör lämna West Sweden.

 • Allmänhetens frågestund

 • Inkomna motioner, interpellationer och frågor

  • – Kommunrevisionens granskningsrapport ”Rutiner bisyssla

   – uppföljning av en tidigare genomförd granskning” –

   information

  • – Kommunrevisionens granskningsrapport ”Att förebygga

   och upptäcka korruption och oegentligheter” – information

  • – Kommunrevisionens granskningsrapport ”Granskning av

   rutiner för leasingfordon” – information

 • Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp

  om utvärdering av buller och skuggor från vindkraft-

  verk

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäk-

  tigegrupp om raststöd i Falköpings F–6-skolor

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäk-

  tigegrupp om nolltolerans och handlingsplan mot

  sexuella trakasserier och övergrepp mot barn i skolan

 • Delårsrapport per den 30 juni 2011 för Kommunal-förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

 • Ledningsplan för extraordinär händelse

 • Attestreglemente – revidering

 • Entledigande

Program
5 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016