NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Kommunfullmäktige 30 januari 2012

 • Allmänhetens frågestund

 • Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 • Kommunrevisionens ordförande informerar

  • – Kommunrevisionens granskningsrapport ”Rutiner bisyssla

   – uppföljning av en tidigare genomförd granskning” –

   information

  • – Kommunrevisionens granskningsrapport ”Att förebygga

   och upptäcka korruption och oegentligheter” – information

  • – Kommunrevisionens granskningsrapport ”Granskning av

   rutiner för leasingfordon” – information

 • Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp

  om utvärdering av buller och skuggor från vindkraftverk.

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om raststöd i Falköpings F–6-skolor

 • Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om nolltolerans och handlingsplan mot

  sexuella trakasserier och övergrepp mot barn i skolan

 • Delårsrapport per den 30 juni 2011 för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

 • Ledningsplan för extraordinär händelse

 • Attestreglemente – revidering

 • Entledigande

Program
10 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016