NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 24 september 2012

Sändningen startade 18.45 med en genomgång av ärendelistan av Ingegerd Darius

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 4. Svar på interpellation från Christer Johansson (SD) om trafiksituationen i Broddetorp
 5. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om schemalagd läxläsning i grundskolan och studieverkstad i gymnasiet
 6. Delårsrapport januari–juni 2012 – delårsbokslut och prognos
 7. Naturreservatet Gröna mad – föreskrifter och skötselplan
 8. Strategidokument för besöksnäringsutveckling Falköpings

  kommun

 9. Karlsborgs kommuns ansökan om medlemskap i kommunal-förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
 10. Riktlinje för bisyssla – revidering

Program
1 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016