Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 28 januari 2013

Innan mötet så går Ingegerd Darius Reinholdsson igenom kvällens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.4.743b301e13ae49062e8474b.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Kommunrevisionens granskningsrapport om bostads-anpassningsbidrag – information

 5. Kommunrevisionens granskningsrapport om represen-tation – information

 6. Medborgarundersökning hösten 2012 – information

 7. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktige-grupp om ny hundrastgård i Falköping

 8. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktige-

  grupp om att motverka barnmisshandel och övergrepp

 9. VA-taxa för åren 2013–2014

 10. Gemensam dokumenthanteringsplan för Falköpings kommun

 11. Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag

 12. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – rapport andra kvartalet 2012

 13. Ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport andra kvartalet 2012

 14. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – rapport tredje kvartalet 2012

 15. Ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport tredje kvartalet 2012

Program
2 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016