Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 28 oktober 2013

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista.

Kommunfullmäktige börjar sen sitt möte i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Kommunrevisionens granskningsrapport om överförmyndarverksamheten – information

 5. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att införa incidentrapportering i kommunens skolor

 6. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att upprätta ett mångkulturellt bokslut

 7. Börstig och Brismene Bredband, ekonomisk förening – ansökan om kommunal borgen

 8. Göteve Fiber, ekonomisk förening – ansökan om kommunal borgen

 9. Social investeringsreserv – riktlinjer

 10. Kostpolicy för Falköpings kommun

 11. VA-taxa för 2013–2014

 12. Redovisning av obesvarade motioner

 13. Entledigande av Hanna Wigh (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt återbesättande

 14. Entledigande av Birgitta Friggeråker (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

 15. Entledigande av Birgitta Friggeråker (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden samt återbesättande

 16. Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i förtroendemannagruppen samt återbesättande

 17. Flerårsplan för 2014–2016 med budget för år 2014

Program
1 av 16
Publicerad
fredag 25 mars 2016