Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 mars 2022

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) om det förebyggande arbetet kopplat till våld i nära relationer

4. Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete med gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet

5. Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 2:11 Falköping

6. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)

7. Återbesättande av uppdraget som ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter Gunnar Johanzon (S)

8. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Ingegerd Darius Reinholdsson

Program
1 av 8
Publicerad
måndag 28 mars 2022