Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 27 mars 2023

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av motion från Jonas Larsson (SD) om att det i kommunfullmäktige införs en allmänhetens frågestund

04. Besvarande av motion från Karola Svensson (C) angående solcellspark på sluttäckt deponi

05. Besvarande av motion från Anders Blom (MP) om att Falköpings kommun utreder möjligheter att etablera en solcellspark på kommunens mark

06. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om uppdatering av klimatstrategi 2021-2030 för Falköpings kommun

07. Besvarande av motion från Karola Svensson (C) angående att ta fram en landsbygdsstrategi

08. Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) och Heléne Svensson (S) om att undersöka möjligheten att tillsammans med Hyresbostäder Falköping införa Huskurage

09. Kommunal borgen för Norra Mösseberg VA/Fiber ekonomisk förening, tidigare Bredband i Jättene Östra Tunhem

10. Ombudgetering av investeringsmedel från år 2022 till år 2023

11. Grönstrukturplan och pollineringsplan för Falköping, Stenstorp och Floby

12. Tomtpris för verksamhetsmark

13. Förvärv av fastigheten Orion 1, Fredriksbergskyrkan

14. Förvärv av fastigheterna Klockaren 7 och 8 från Falköpings Hyresbostäder AB

15. Markanvisningsavtal med Falköpings Hyresbostäder AB för fastigheten Målaren 8

16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 27 mars 2023