Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 24 april 2023

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av motion från Susanne Berglund (S) om handlingsplan för barn som är anhöriga till personer med psykisk ohälsa

04. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2022

05. Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 december 2022

06. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2022

07. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2022

08. Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Falköpings kommun, samt ändring av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen

09. Entledigande av Maj-Lis Wennberg (KD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Göran Helmersson

Program
1 av 7
Publicerad
måndag 24 april 2023