Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

På grund av ombyggnaden i stadshuset så saknade vi under inledningen av mötet internetförbindelse. Detta ledde dessvärre till att vi inte kunde sända delar av morgonen och att de inledande ärendena saknar bild.

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 oktober 2017 klockan 09:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistorochbilagorkommunfullmaktige.4.1a558bbd14228b75d6835cf.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 3. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Conny Johansson (S)


 4. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2018

  Dnr 2017/00450 006

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag


 5. Delårsrapport för Falköpings kommun 2017

  Dnr 2017/00462 042

  Bilaga

  a) Kommunstyrelsen § 123/2017

  b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2017

  c) T.f. ekonomichefens och ekonomens tjänsteutlåtande

  d) Delårsrapport augusti 2017

  e) Tjänsteutlåtande inför kommunstyrelsen


 6. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2017

  Dnr 2017/00392 101

  Bilaga

  a) Kommunstyrelsen § 131/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande


 7. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ombudsersättare i Det finns bruk för alla, ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens mångfaldsutskott och ersättare i valberedningen.

  Dnr 2017/00502 023

  Bilaga a) Avsägelse


 8. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00503 023

  Bilaga a) Avsägelse


 9. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga

  a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL kvartal 2

  b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-09- 14

  c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-06- 20

  d) Information från Valnämnden om valdistriktsindelning 2018


 10. Folkinitiativ om att hålla folkomröstning om processen kring den nya skolorganisationen

  Dnr 2017/00276 111

  Bilaga

  a) Kommunstyrelsen § 125/2017

  b) 1:e vice ordförandes förslag till beslut

  c) Kanslichefens tjänsteutlåtande

  d) Redovisning av arbetet med att granska namninsamling

  e) Skrivelse från Åsle föräldraförening


 11. Flerårsplan för åren 2018-2020 och budget för år 2018

  Dnr 2017/00460 041

  Bilaga

  a) Kommunstyrelsen § 133/2017

  b) Ekonomens tjänsteutlåtande

  c) Flerårsplanen 2018-2020 med budget 2018

  d) Moderaternas budgetförslag

Program
1 av 20
Publicerad
måndag 30 oktober 2017

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017