NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 30 Augusti 2010

Ärendelista

Val av protkollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Svar på interpellation från Caroline Persson (M) om mobbning i skolan

Motion "Samverkan för ökad trygghet i Falköping"

Motion "trafiksituationen vid Vindängenskolan i Falköping"

Kommunal borgen för Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunstyrelsens reglemente ändring

Samordningsförbundet Falköping-Tidaholm, ändring av förbundsordning

Kulturpolitiskt program för Falköpings kommun

Förvärv av fastigheterna Falköpings-Gunnestorp 3:2, Falköpings-Gunnestorp 3:4 och Falköpings-Krokstorp 1:2

Taxa för kommunal barnomsorg - allmän förskola för 3-5 åringar

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor överförande av uppgifter

Program
2 av 15
Publicerad
söndag 29 augusti 2010