NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 29 augusti 2011

  • Val av protokollsjusterare

  • Allmänhetens frågestund

  • Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Program
2 av 11
Publicerad
fredag 25 mars 2016