Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 26 januari 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 januari 2015 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Klockan 18:30 hölls en andaktsstund som vi också sände.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Information om medborgarundersökningen hösten 2014


 5. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar

  Dnr 2014/00203 460

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 1/2014

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-11-27

            c) Tekniska nämnden § 107/2014

            d) Kommunstyrelsen § 153/2014

            e) Motionen


 6. Besvarande av motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om att inrätta ett nytt härbärge/lågtröskelboende

  Dnr 2014/00244 750

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 2/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-11-27

            c) Socialnämnden § 99/2014 med yttrande

            d) Kommunstyrelsen § 154/2014

            e) Motionen


 7. Borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Tryggheten Falköping

  Dnr 2014/00515 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 4/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-11-19

            c) Skrivelse


 8. Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborgs delårsrapport för år 2014

  Dnr 2014/00504 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 5/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-12-08

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 18/2014

            d) Delårsrapport

            e) Revisorernas bedömning


 9. Antagande av detaljplan för Falevi 5:1 m fl, Falköpings stad

  Dnr 2014/00505 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 6/2014

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2014-11-25

            c) Byggnadsnämnden § 149/2014

            d) Antagandehandlingar


 10. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av 2014 års leverantörsfakturor

            b) Kommunrevisionens granskning av nämndernas hantering och ansökan av statsbidrag               för flyktingmottagning


Program
2 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016