Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och kök

Kommunfullmäktige 30 augusti 2021

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg

Förslag till beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden startbesked och uppdrag att genomföra projektet avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projektkostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor som är avsatta för projektet i flerårsplanen.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden startbesked i två delar avseende modulskola i Odensberg. Den ena delen utgörs av tilläggsanslag till tekniska nämnden med 15 miljoner kronor för år 2021. Den andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt 1,7 miljoner kronor per år.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor från år 2023 till år 2022.

Program
5 av 6
Publicerad
måndag 30 augusti 2021