Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 25 april 2022

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Stadshuset måndag den 25 april klockan 17:00 för behandling av nedanstående ärenden. Observera tiden!

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning

4. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021

5. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2021

6. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2021

7. Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022

8. Val av styrelse Falbygdens Bredband

9. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

10. Val av styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum

11. Val av revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne

12. Entledigande av Hillevi Wallgren (C) från uppdragen som 2:e vice ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i Falköpings Hyresbostäder och ersättare i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Ingegerd Darius Reinholdsson

Program
1 av 7
Publicerad
måndag 25 april 2022