Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 27 juni 2022

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Stadshuset måndag den 27 juni klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden:

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser

04. Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

05. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

06. Ändring av taxa för särskild prövning inom skolväsendet för år 2022

07. Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2022

08. Överlämnande av förslag från beredningen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026

09. Entledigande av Jacob Kahrs (M) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

10. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Föredragningslistan och mer information finns på webbplatsen: www.falkoping.se/politik

Program
2 av 8
Publicerad
måndag 27 juni 2022