Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1. Information och mötets öppnande

Kommunfullmäktige 29 januari 2024

Kommunfullmäktige 29 januari, klockan 18:30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Ärendelistan

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Interpellation från Malte Svensson (SD) ställd till ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Karola Svensson (C) om åtgärder för att förbättra tryggheten i Falköpings kommun

4. Fråga från Ingvor Bergman (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om funktionshindrades elever rätt till likvärdig skolgång

5. Policy för samhällsstörningar och extraordinära händelser

6. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med flera (Skola vid gamla kalkbrottet)

7. Fastighets AB Mössebergs investering i fastigheten Domkraften 7 i Floby

8. Omfördelning av låne- och borgensram för kommunala bolag

9. Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

10. Återrapportering av uppdrag om fördjupad utredning kring alternativ för Platåskolan

11. Bildande av biotopskyddsområdet Alvareds naturbetesmarker, del av fastigheten Alvared 4:164

12. Förvärv av fastigheten Friggeråker 25:10

13. Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2024

14. Taxa för distanstentamen

15. Besvarande av motion från Albin Gilbertsson (SD) om att erbjuda skolfrukost till grundskoleelever i Falköping

16. Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per den 31 augusti 2023

17. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2023

18. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2023

19. Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2023

20. Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2023

21. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2023

22. Val av nämnden för stiftelsen Falköpings Utsädesfond

23. Val av nämnden för stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

24. Återbesättande av uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Britt-Marie Jokela (SD)

25. Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

26. Entledigande av Emelie Nilrikson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

27. Entledigande av Suzanne Åkerlund (L) från uppdragen som 1:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden och ledamot i kommunfullmäktiges beredning för framtidens äldreomsorg i Falköpings kommun

28. Entledigande av Suzanne Åkerlund (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

29. Entledigande av Dag Högrell (L) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

30. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2024

Göran Helmersson

Program
2 av 10
Publicerad
måndag 29 januari 2024