Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 25 mars 2024

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av interpellation från Malte Svensson (SD) ställd till ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Karola Svensson (C) om åtgärder för att förbättra tryggheten i Falköpings kommun

4. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att köpa in applikation för att varna om pågående dödligt våld till förskolor, skolor och fritidshem

5. Antagande av vattentjänstplan för Falköpings kommun

6. Antagande av strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun

7. Ändringar av verksamhetsområden gällande vatten, spillvatten och dagvatten

8. Ändring av taxa för felparkeringsavgifter inom Falköpings kommun

9. Upphävande av taxa för förvaring av fordon som flyttats

10. Uppdrag om att utreda förutsättningarna för intraprenad

11. Tillägg till reglemente för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

12. Exploateringsavtal med Automotive Components Floby AB och Fastighetsaktiebolaget Mösseberg för Domkraften 10 med flera

13. Nominering till styrelsen för Coompanion Skaraborg till årsstämman år 2025

14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Dag Högrell (L) samt uppdraget som ersättare i beredning för framtidens äldreomsorg i Falköpings kommun efter Suzanne Åkerlund (L)

15. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Maria Jern (L)

16. Entledigande av Åsa Lidén (MP) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

17. Entledigande av Elisabeth Klang (V) från uppdraget som ledamot i valberedningen

18. Entledigande av Mattias Olerot (KD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

19. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden och ledamot i tolkförmedling väst

20. Entledigande av Sture Olsson (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i socialnämnden

21. Entledigande av Milada Wurm (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

22. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2024

Program
1 av 6
Publicerad
måndag 25 mars 2024