Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 24 april 2017

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 24 april 2017 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av interpellation från Maddelen Larsson (SD) om säkerheten i kommunens skolor

  Dnr 2017/00160 600

  Bilaga a) Svar på interpellationen skickas senare

           b) Kommunfullmäktige § 31/2017

           c) Interpellationen


 5. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2016

  Dnr 2017/00126 042

  Bilaga a) Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor

  b) Granskning av årsredovisning år 2016


 6. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2016

  Dnr 2017/00103 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 44/2017

           b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande

           c) Förslag till årsredovisning

           d) Tekniska nämndens slutredovisningar av större byggnads- och anläggningsprojekt

  Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunlednings-förvaltningens kansliavdelning


 7. Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2016 till år 2017

  Dnr 2017/00104 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 45/2017

           b) Ekonomens tjänsteutlåtande


 8. Budgetramförändring för kapitalkostnader, anslags-finansierad hyra och städ med mera år 2017

  Dnr 2017/00105 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 46/2017

           b) Ekonomens tjänsteutlåtande

           c) Underlag till budgetramförändringar

 9. Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera

  Dnr 2017/00062 250

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2017

           b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande

           c) Förslag till avtal


 10. Redovisning av obesvarade motioner april 2017

  Dnr 2017/00121 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 53/2017

           b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande


 11. Återbesättande av uppdraget som ersättare i demokratiberedningen efter Marita Ljus (SD)

  Dnr 2017/00054 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 35/2017


 12. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Sonja Eriksson (SD)

  Dnr 2017/00078 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 37/2017


 13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sebastian Zettersten (SD)

  Dnr 2017/00145 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 38/2017


 14. Entledigande av Malin Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2017/00173 023

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Morgan Billman (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2017/00184 101

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2017/00208 023

  Bilaga a) Avsägelse


 17. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00213 023

  Bilaga a) Avsägelse


 18. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

  Dnr 2017/00214 023

  Bilaga a) Avsägelse


 19. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-03-30

           b) Kommunrevisionens granskning av tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda                  styrdokument

           c) Kommunstyrelsen § 47/2017

Program
1 av 14
Publicerad
måndag 24 april 2017