Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 26 maj 2014

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Relationsvåld – verksamhetsrapport 2013 – information

  Dnr 2014/00174 752

  Bilaga a) Skrivelse 2014-04-04 från samordnare/våld i nära relationer

             b) Rapport


 5. Besvarande av motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att stärka demokratin genom att arbeta förebyggande mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet

  Dnr 2013/00469 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 84/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-03-31

             c) Kommunstyrelsens integrationsutskott § 4/2014

             d) Motionen


 6. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om matvärdar i skolmatsalar

  Dnr 2013/00468 622

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 85/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-04-09

             c) Tekniska nämnden § 23/2014

             d) Barn- och utbildningsnämnden § 16/2014

             e) Motionen


 7. Försäljning av del av Alvared 4:164 i Åsarp

  Dnr 2014/00144 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 90/2014

             b) Tf. stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2014-04-02 med bilaga


 8. Policy för ledar- och medarbetarskap

  Dnr 2014/00068 020

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 95/2014

             b) Personalutskottet § 16/2014

             c) Personalchefens tjänsteutlåtande 2014-04-04

             d) Förslag till policy


 9. Anhållan hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av kommunfullmäktigeledamot efter Carl-Erik Skårman (M)

  Dnr 2014/00185 101


 10. Återbesättande av kommunala förtroendeuppdrag efter Carl-Erik Skårman (M)

  Dnr 2014/00186 101

  • ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB

  • ersättare i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

  • ledamot i direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Program
1 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016