Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 31 oktober 2022

Ärendelista

01. Val av protokolljusterare

02. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige

03. Val av kommunstyrelse och dess ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

04. Val av kommunfullmäktiges valberedning och dess ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

05. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

06. Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende

07. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022

08. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023

09. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

10. Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

11. Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

12. Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation

13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Thomas Henning (KD)

14. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Peter Spångberg Nordheim (KD)

15. Återbesättande av uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum efter Kelesh Hussein (S)

16. Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

17. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Göran Helmersson

Program
1 av 13
Publicerad
måndag 31 oktober 2022