Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 30 januari 2023

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera vindkraftspolicy för Falköpings kommun

04. Ändring av reglemente för socialnämnden

05. Ändring av reglemente för byggnadsnämnden

06. Ändring av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor

07. Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

08. Kommunens och kommunala bolags låneramar, kommunens borgensansvar gentemot kommunala bolag samt borgensavgifter 2023

09. Revidering av beslut om Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023

10. Utredning av beslut om en högstadieskola i Falköpings tätort

11. Start av utförande av projektet Ishallen Odenrinken

12. Inrättande av beredningen för framtidens äldreomsorg

13. Val av beredningen för framtidens äldreomsorg

14. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden år 2023-2026

15. Val av vice ordföranden till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

16. Entledigande av Pia Frisk Ragnar (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

17. Entledigande av Julia Bjärkhed Ax (MP) från uppdraget/uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Göran Helmersson

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 30 januari 2023