Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 29 maj 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistorochbilagorkommunfullmaktige.4.1a558bbd14228b75d6835cf.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av interpellation från Inger Lilja (V) om de folkvaldas delaktighet och inflytande i frågan om uthyrning av medborgarhuset

  Dnr 2017/00241 101

  Bilaga a) Svar på interpellationen skickas senare

            b) Kommunfullmäktige § 42/2017

            c) Interpellationen


 5. Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

  Dnr 2017/00165 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Kommunledningsförvaltningens förslag till reviderat reglemente

            d) Byggnadsnämnden § 40/2017

            e) Byggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente


 6. Riktlinje för social investeringsreserv

  Dnr 2016/00481 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till riktlinje


 7. Policy för digitalisering

  Dnr 2017/00083 005

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2017

            b) IT-chefens tjänateutlåtande

            c) Förslag till policy


 8. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

  Dnr 2017/00181 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Nuvarande taxa

            d) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 5/2017


 9. Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping

  Dnr 2017/00187 299

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2017

            b) Ekonomens tjänsteutlåtande

            c) Tekniska nämnden § 25/2017

            d) Programhandling

            e) Kostnadsberäkning


 10. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

  Dnr 2017/00178 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 68/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

            c) Direktionen för MÖS § 1/2017

            d) Årsredovisning år 2016

            e) Revisionsberättelse år 2016

            f) Granskningsrapport år 2016


 11. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

  Dnr 2017/00180 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 69/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 3/2017

            d) Årsredovisning år 2016

            e) Revisionsberättelse år 2016

            f) Granskningsrapport år 2016


 12. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kelesh Hussein (S)

  Dnr 2017/00208 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 57/2017


 13. Entledigande av Emil Estebanez (V) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen

  Dnr 2017/00232 023

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Björn Stenström (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00238 023

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Björn Stenström (L) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

  Dnr 2017/00239 023

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av beslut och principer för beviljande av forskningsstudier

            b) Kommunstyrelsen § 61/2017 – Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av beslut och principer för beviljande av forskningsstudier

Program
1 av 7
Publicerad
måndag 29 maj 2017