Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 november 2017 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistorochbilagorkommunfullmaktige.4.1a558bbd14228b75d6835cf.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 3. Kulturstrategi för åren 2018–2030

  Dnr 2017/00476 860

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 139/2017

  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till kulturstrategi

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 67/2017


 4. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016

  Dnr 2017/00134 104

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 140/2017

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

  c) Samtliga partiers redovisning


 5. Budgetramförändring för äldreomsorg, funktionsnedsättning, och individ- och familjeomsorg

  Dnr 2017/00449 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 141/2017

  b) Ekonomens tjänsteutlåtande

  c) Socialnämnden § 50/2017 Tertialrapport


 6. Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) delårsrapport för år 2017

  Dnr 2017/00465 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 142/2017

  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

  c) Revisorernas granskning

  d) Delårsrapport 2017 AÖS

  e) Avfallshantering Östra Skaraborg § 17/2017


 7. Bestämmelser för utdelning av idrottsstipendium

  Dnr 2017/00480 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 145/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till bestämmelser

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 73/2017


 8. Bestämmelser för utdelning av kulturstipendium

  Dnr 2017/00478 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till bestämmelser

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 71/2017


 9. Bestämmelser för utdelning av föreningsledarstipendium

  Dnr 2017/00479 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 147/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till bestämmelser

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 72/2017


 10. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar år 2018

  Dnr 2017/00439 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 148/2017

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

  c) Förslag på taxan

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 52/2017


 11. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

  Dnr 2017/00438 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 149/2017

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till avgifter

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 51/2017


 12. Ändring av avgifter på Falbygdens museum

  Dnr 2017/00437 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 150/2017

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till avgifter

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 50/2017


 13. Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

  Dnr 2017/00310 356

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 151/2017

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till avfallstaxa – förändringar

  d) Förslag till avfallstaxa

  e) Avfallshantering Östra Skaraborg § 11/2017


 14. Detaljplan för Gamla Stan 2:26 kvarteret Megaliten med flera (Biltema)

  Dnr 2017/00504 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 159/2017

  b) Planarkitektens tjänsteutlåtande

  c) Byggnadsnämnden § 135/2017

  d) Plankarta

  e) Planbeskrivning


 15. Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg

  Dnr 2017/00506 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 160/2017

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till förbundsordning

  d) Miljösamverkan Östra Skaraborg § 18/2017


 16. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2018

  Dnr 2017/00420 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 169/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande


 17. Entledigande av Maria Abosh (S) från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden

  Dnr 2017/00518 023

  Bilaga a) Avsägelse


 18. Entledigande av Maria Abosh (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00519 023

  Bilaga a) Avsägelse


 19. Entledigande av Stig-Arne Kristoffersen (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2017/00526 023

  Bilaga a) Avsägelse


 20. Entledigande av Katarina Thunander (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00573 023

  Bilaga a) Avsägelse


 21. Val av kommunstyrelsens ordförande

  Dnr 2017/00565 101


 22. Entledigande av Dan Gabrielsson (S) från uppdraget som ordförande i tekniska nämnden

  Dnr 2017/00569 023

  Bilaga a) Avsägelse


 23. Val av ledamot till Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsfullmäktige

  Dnr 2017/00572 101


 24. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB - förslag

  Dnr 2017/00527 102

  Bilaga a) Valberedningen § 1/2017


 25. Val till ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2017/00406 102

  Bilaga a) Valberedningen § 2/2017


 26. Val till ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2017/00524 102

  Bilaga a) Valberedningen § 3/2017


 27. Val till ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2017/00272 102

  Bilaga a) Valberedningen § 4/2017


 28. Val till ombud vid årsmötet med den ideella föreningen Det finns bruk för alla

  Dnr 2017/00404 102

  Bilaga a) Valberedningen § 5/2017


 29. Val till styrelsen för Falbygdens hembygds- och fornminnesförening

  Dnr 2017/00407 102

  Bilaga a) Valberedningen § 6/2017


 30. Val till ombud vid Falköping Nu:s föreningsstämmor

  Dnr 2017/00408 102

  Bilaga a) Valberedningen § 7/2017


 31. Val av revisor till Falköpings Nu

  Dnr 2017/00528 102

  Bilaga a) Valberedningen § 8/2017


 32. Val till ombud vid årsmötet med stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum

  Dnr 2017/00409 102

  Bilaga a) Valberedningen § 9/2017


 33. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns understödsfond

  Dnr 2017/00410 102

  Bilaga a) Valberedningen § 10/2017


 34. Val av kassör till stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

  Dnr 2017/00411 102

  Bilaga a) Valberedningen § 11/2017


 35. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

  Dnr 2017/00412 102

  Bilaga a) Valberedningen § 12/2017


 36. Val till nämnden för stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

  Dnr 2017/00413 102

  Bilaga a) Valberedningen § 13/2017


 37. Val till ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor

  Dnr 2017/00414 102

  Bilaga a) Valberedningen § 14/2017


 38. Val till ombud vid Ekehagens forntidsby AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2017/00415 102

  Bilaga a) Valberedningen § 15/2017


 39. Val till ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN

  Dnr 2017/00416 102

  Bilaga a) Valberedningen § 16/2017


 40. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolagens Understödsfond

  Dnr 2017/00529 102

  Bilaga a) Valberedningen § 17/2017


 41. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Beslut om fastställande av valkretsindelning

  b) Demokratiberednings mötesanteckningar 20 oktober 2017

  c) Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden om framtidens skolorganisation – Barn- och utbildningsnämnden § 48/2017

Program
1 av 23
Publicerad
tisdag 28 november 2017

Kommunfullmäktige 27 november 2017