Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 25 november 2019 klockan 09:00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

1 Val av protokollsjusterare

2 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3 Besvarande av motion från Camilla Funke (MP) om att upprätta en klimatbudget för Falköpings kommun

4 Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om att införa en vegetarisk dag i veckan på förskolor och skolor samt andra insatser för en hållbarare matkultur

5 Besvarande av motion från Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) om uttalande om återvändande IS-terrorister

6 Utökad borgensram Falköpings Hyresbostäder AB

7 Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest

8 Förlängning av markanvisningsavtal med OBOS Projektutveckling AB för kvarteret Prästgårdsgärde, del av Gamla Stan 2:26

9 Försäljning av del av Gamla Stan 2:26 till Selfors Consulting AB

10 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun år 2020

11 Ändring av taxa för Falköpingskommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

12 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

13 Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2020

14 Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg

15 Val av ägarrådsrepresentanter till den ideella föreningen Europakorridoren

16 Återbesättande av uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden efter Ingvor Bergman (S)

17 Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

18 Entledigande av Malin Blomqvist (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

19 Entledigande av Eddie Wallin (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

20 Flerårsplan åren 2020–2022 och budget för år 2020

Program
1 av 23
Publicerad
måndag 25 november 2019

Kommunfullmäktige 25 november 2019