NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 27 augusti 2012

Klockan 18.50 ges en genomgång av dagens ärendelista med Ingegerd Darius.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

Kommunfullmäktige startar klockan 19:00.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Kommunrevisionens granskning av IT-hanteringen inom kommunens samtliga nämnder – information

 5. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att Falköping bör lämna West Sweden

 6. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om utökning av e-tjänster

 7. Motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om "fixartjänst" för människor med långvariga funktions-nedsättningar

 8. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om utbildning i hjärt- och lungräddning

 9. Förvärv av Ekehagens Forntidsby AB och tillskjutande av ägartillskott samt rapport om utveckling och organisation av

  Ekehagens Forntidsby

 10. Försäljning av del av fastigheten Höder 5, Falköping, inklusive Kavlåsstugan

 11. Kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente – revidering

 12. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen –

  rapport

 13. Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport

Program
2 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016