NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista av Ingegerd Darius

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

  om djurskyddet i Falköpings kommun

 5. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

  om ljussättning av gång- och cykelbana

 6. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

  om medborgarförslag

 7. Redovisning av obesvarade motioner

 8. Exploateringsavtal S:t Olofs kyrkogård (Gamla Stan 2:2 m.fl.)

 9. Grolanda Fiber, ekonomisk förening, – kommunal borgen

 10. Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan

  2013–2015

 11. Riktlinjer för uppvaktning av anställda – revidering

 12. Ekehagens Forntidsby AB – ändring av bolagsordning och

  val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer

 13. Budget år 2013 och flerårsplan 2014–2015

Program
1 av 23
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012