Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 16 december 2013

Kommunfullmäktige kallades till sammanträde måndagen den 16 december 2013 klockan 17.00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset.

Kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna samt miljöpris och folkhälsopris delas ut.

Strax innan mötets start, får ni en genomgång av ärendelistan.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av återremitterad motion från Vänster-partiets kommunfullmäktigegrupp om att delta i Ungdomsstyrelsens enkät LUPP

  Dnr 2013/00136 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Motion


 5. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att införa kommunalt återvandringsbidrag och inrätta en tjänst som återvandringshandläggare

  Dnr 2013/00156 139

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 234/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Integrationsutskottet § 37/2013

  d) Motion


 6. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfull-mäktigegrupp om information på kommunanställdas lönespecifikation

  Dnr 2013/00194 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 235/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Personalutskottet § 24/2013

  d) Motion


 7. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2014

  Dnr 2013/00410 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 236/2013

  b) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens

  presidier § 2 /2013


 8. Policy för representation

  Dnr 2013/00411 105

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 238/2013

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-10-25

  c) Policy för representation


 9. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2013


  Dnr 2013/00395 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 241/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-01

  c) Avfallshantering Östra Skaraborg § 43/2013

  d) Delårsrapport 2013

  e) Revisorernas bedömning 2013-10-10 av delårsrapporten

  f) PWC:s granskningsrapport 2013-10-09


 10. Taxa för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår

  inom trafikerade ytor

  Dnr 2013/00305 316

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 242/2013

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2013-10-30 med bilaga

  c) Tekniska nämnden § 89/2013


 11. Handlingsplan "Mest sjuka äldre”

  Dnr 2013/00407 701

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 243/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-01

  c) Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund § 33/2013

  d) Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

  e) Genomförandeplan för Skaraborg


 12. Skyltprogram för kommunala skyltar

  Dnr 2013/00419 210

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 247/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Byggnadsnämnden § 162/2013

  d) Skyltprogram för kommunala skyltar


 13. Kulturplan Skaraborg

  Dnr 2013/00423 860

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 249/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund

  § 76/2013

  d) Kulturplan Skaraborg – Mål 2020


 14. Jäla Fiber Nät, ekonomisk förening – ansökan om kommunal borgen

  Dnr 2013/00424 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 250/2013

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-11-11

  c) Ansökan från Jäla Fiber Nät, ekonomisk förening


 15. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 2014

  Dnr 2013/00436 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier § 1/2013


 16. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Robert Eklund (V)

  Dnr 2013/00472 115

  Bilaga a) Skaraborgs tingsrätts skrivelse 2013-11-14 med bilaga


 17. Val till kommunala förtroendeuppdrag

  Bilaga a) Valberedningen § 1–19/2013


 18. Anmälningsärende

  Bilaga a) Kommunrevisionens skrivelse 2013-11-20

  b) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av anläggningsredovisning”


Program
2 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016