Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 15 december 2014

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 15 december 2014 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna

samt miljöpris och folkhälsopris delas ut kl. 18:30

och därefter blir det förtäring i Stadshushallen

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om att upplåta en plats för insamling av secondhandprylar

  Dnr 2014/00033 456

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2014

            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2014-10-27

            c) Arbetsutskottet § 144/2014

            d) AÖS § 10/2014

            e) Motionen 5. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att stärka gemenskapen i Falköping

  Dnr 2014/00201 800

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 224/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-11-04

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 40/2014

            d) Integrationsutskottet § 24/2014

            e) Kommunstyrelsen § 151/2014

            f) Motionen


 6. Uppdatering av finanspolicy för Falköpings kommun

  Dnr 2014/00310 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2014

            b) Arbetsutskottet § 125/2014

            c) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-07-10

            d) Finanspolicy med markerade ändringar


 7. Utbyggnad av industrigata och VA-nät på Marjarps industriområde, Falköpings stad

  Dnr 2014/00408 250

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 229/2014

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2014-11-05


 8. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2015

  Dnr 2014/00411 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2014

            b) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier § 4/2014


 9. Revidering av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

  Dnr 2014/00429 133

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 234/2014

            b) Integrationssamordnarens tjänsteutlåtande 2014-11-10

            c) Kommunfullmäktige § 7/2014

            d) Nuvarande överenskommelse om blandande platser


 10. Entledigande av Björn Carlsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2014/00435 101

  Bilaga a) Avsägelse


 11. Entledigande av Fredrik Ask (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2014/00436 101

  Bilaga a) Avsägelse

 12. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av valnämnden

            b) Kommunrevisionens granskning av regelverk för föredelning av tomter för småhus

            c) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2

            d) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 2

            e) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3

            f) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa               funktionshindrade, kvartal 3

            g) Kommunrevisionens uppföljning av särskilt stöd till elever


 13. Val till kommunala förtroendeuppdrag

  Bilaga a) Valberedningen § 1–61/2014

Program
1 av 19
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 15 december 2014