Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping, måndag den 29 mars 2021 klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden:

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till Sture Olsson (M) om situationen på kommunens äldreboende

04. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om tillgängliga lekplatser för alla

05. Ändring av reglementen för socialnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen med anledning av flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd

06. Ombudgetering av budgetram mellan socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden med anledning av flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd

07. Antagande av strategi för digitalisering

08. Ändring av riktlinje för bisyssla

09. Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av covid-19-lagen och dess följdförordningar

10. Entledigande av Britt-Marie Aronsson (KD) från uppdraget som ledamot i beredningen för översyn av den politiska organisationen

11. Entledigande från Sonja Eriksson (SD) som ersättare i byggnadsnämnden samt som ersättare i beredning för översyn av den politiska organisationen

12. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
2 av 9
Publicerad
måndag 29 mars 2021