Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 maj 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Information om Falköpings kommuns kommunikationsarbete

  Kommunikationschef Pascal Tshibanda informerar


 5. Antagande av policy för föreningsbidrag

  Dnr 2016/00175 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-03- 24

            c) Förslag till policy


 6. Ändring av taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun

  Dnr 2016/00174 702

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 122/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 05

            c) Socialnämnden § 36/2016

            d) Förslag till reviderad taxa

            e) Nuvarande taxa


 7. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015

  Dnr 2016/00180 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen 123/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 11

            c) Direktionen för AÖS § 8/2016

            d) Årsredovisning år 2015

            e) Revisionsberättelse år 2015

            f) Granskningsrapport år 2015


 8. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015

  Dnr 2016/00195 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen 124/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 11

            c) Direktionen för MÖS § 1/2016

            d) Årsredovisning år 2015

            e) Revisionsberättelse år 2015

            f) Granskningsrapport år 2015


 9. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015

  Dnr 2016/00206 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen 125/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 13

            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 4/2016

            d) Årsredovisning år 2015

            e) Revisionsberättelse år 2015

            f) Granskningsrapport år 2015


 10. Återbesättande av ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)

  Dnr 2016/00168 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 71/2016


 11. Entledigande av Sebastian Zettersten (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

  Dnr 2016/00234 101

  Bilaga a) Avsägelse


 12. Entledigande av Martin Staberg (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2016/00278 023

  Bilaga a) Avsägelse

Program
1 av 9
Publicerad
måndag 30 maj 2016