Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 26 september 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 september 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Information om arbetet i kommunfullmäktiges demokratiberedning

  Demokratiberedningens ordförande Elin Liljebäck-Nilsson informerar


 5. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) och Ingrid A. Jarlsson (M) om god hälsa åt alla genom samverkan mellan region och kommun

  Dnr 2016/00017 773

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 167/2016

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-08-05

            c) Kommunstyrelsen § 75/2016

            d) Motionen


 6. Besvarande av motion från Anders Winlöf (M) och Ed Kahrs (M) om krav på motprestation för försörjningsstöd

  Dnr 2016/00127 754

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 168/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-30

            c) Socialnämnden § 76/2016

            d) Socialnämndens beslutsunderlag

            e) Kommunstyrelsen § 111/2016

            f) Motionen


 7. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om införande av avgiftsfria halkskydd till personer över 65 år

  Dnr 2016/00166 773

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 169/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-07-04

            c) Räddningsnämnden § 22/2016

            d) Kommunstyrelsen § 112/2016

            e) Motionen


 8. Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlems-insats år 2016

  Dnr 2016/00301 049

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 172/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-06-27

            c) Förfrågan från Kommuninvest


 9. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2017

  Dnr 2016/00407 006

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag


 10. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)

  Dnr 2016/00294 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 108/2016


 11. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Krister Sjölin (S)

  Dnr 2016/00351 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 110/2016


 12. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Bendefors (M)

  Dnr 2016/00371 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 111/2016


 13. Entledigande av Marie Leward-Westin (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2016/00386 101

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Dennis Essgren (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden

  Dnr 2016/00388 101

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Fathi Sheekhusen (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2016/00397 101

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2016

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2 år                     2016

            c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-09-08

Program
1 av 11
Publicerad
tisdag 27 september 2016