Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 31 oktober 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 31 oktober 2016 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om

  invandringspaus och folkomröstning kring fortsatt

  mottagande

  Dnr 2016/00043 133

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 184/2016

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-09-22

            c) Byggnadsnämnden § 66/2016

            d) Socialnämnden § 60/2016

            e) Socialnämndens beslutsunderlag

            f) Kommunstyrelsen § 76/2016

            g) Motionen


 5. Delårsrapport för Falköpings kommun år 2016

  Dnr 2016/00382 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 186/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-19

            c) Delårsrapporten

            d) Revisorernas bedömning

            e) Granskningsrapport


 6. Nya föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

  Dnr 2016/00390 706

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 190/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-02

            c) Socialnämnden § 78/2016

            d) Socialnämndens beslutsunderlag

            e) Förslag till nya föreskrifter med markerade förändringar


 7. Fastighetsaktiebolaget Mössebergs investering i lagerlokal i området Brogärdet i Falköping

  Dnr 2016/00403 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 193/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-09-07

            c) Skrivelse från Fastighetsaktiebolaget Mösseberg


 8. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2016

  Dnr 2016/00424 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2016

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-09-22


 9. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Marie Leward-Westin (MP)

  Dnr 2016/00386 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 124/2016


 10. Entledigande av Katarina Thunander (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2016/00421 023

  Bilaga a) Avsägelse


 11. Entledigande av Hanna Nord (S) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

  Dnr 2016/00429 023

  Bilaga a) Avsägelse


 12. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Dom från Vänersborgs tingsrätt om överklagande av detaljplanen för kvarteret Diamanten


 13. Flerårsplan för åren 2017–2019 och budget för år 2017

  Dnr 2016/00383 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-11

            c) Flerårsplan

            Övriga budgetförslag skickas den 25 oktober 2016

Program
1 av 17
Publicerad
måndag 31 oktober 2016